سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شواهدالربوبیة 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهایة الحکمة 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام جدید 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام قدیم 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فلسفه اسلامی 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فلسفه غرب 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حکمت مشاء 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حکمت متعالیه 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه غرب 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فلسفه غرب 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون تخصصی به زبان انگلیسی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علم النفس فلسفی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسان شناسی 
تدریس 
پژوهشگاه فرهنگ وادیشه اسلامی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه های معاصر غرب 
تدریس 
مدرسه رسالت قم 
مدرس 
 
 
منطق المظفر 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
کلیات فلسفه، منطق 
تدریس 
دانشگاه شهیدرجایی 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
کلام پیشرفته امامیه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمة  
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
نهایة الحکمة  
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ فلسفه اسلامی  
تدریس 
داشگاه صدرا 
مدرس 
 
 
تاریخ فلسفه اسلامی  
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
فلسفه معاصر غرب ومکاتب جدید قر 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
فلسفه معاصر غرب ومکاتب جدید قر 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 
مدیر گروه فلسفه 
 
ادامه دارد 
مدرس و محقق 
همکاری 
مجمع عالی حکمت اسلامی 
عضو 
 
ادامه دارد 
عضو 
همکاری 
جامعۀ المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آموزشی 
همکاری 
انجمن معرفت شناسی 
عضو 
 
 
علمی- پژوهشی