تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1388 
فلسفه 
تربیت مدرس 
 
لیسانس 
1376 
فلسفه 
تهران 
 
فوق لیسانس 
1380 
فلسفه 
تهران 
 
خارج