نقش وتاثیر نظریه حدوث جسمانی نفس در طراحی نظام اخلاقی
84 بازدید
محل نشر: مقالات همایش روز جهانی فلسفه/تهران/ 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در صدد بیانگر آن است که می توان براساس نظریه حدوث جسمانی نفس مدل تازه ای از اخلاق و تربیت را طراحی کرد