تحلیل تطبیقی رابطه نفس و بدن در فلسفه دکارتیان و ملاصدرا
95 بازدید
محل نشر: انسان پژوهی دینی/ سال هفتم، بهار و تابستان 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مساله چگونگی رابطه نفس و بدن معضل بزرگی در فلسفه جدید غرب است دکارت و پیروان او تلاش زیادی را صرف حل این مساله کرده اند، از سوی دیگر ملاصدرا نیز به این معضل بزرگ فلسفی توجه کرده است، تلاش فکری دکارت و پیروان او از یک سو و ملاصدرا از سوی دیگر و میزان کامیابی آنان در حل مساله رابطه نفس و بدن در این مقاله بررسی و ارزیابی شده است.