تاریخ فلسفه غرب
113 بازدید
محل ارائه: جامعۀ المصطفی العالمیه
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ فلسفه غرب در این جزوه تاریخ فلسفه غرب از دوره یونان باستان تا دوره معاصر به بررسیی افکار متفکران آنها بحث و بررسی شده است. سعی بر این بوده است تا مهمترین حکما و جریانات فکری و فلسفی غرب به صورت فشرده معرفی گردد. ای جزوه بر اساس فصول زیر فهرست بندی شده است، در واقع فهرست مطالب و فصول زیر نمای کلی ار سیر حرکت فلسفی تفکر غربی را نشان می دهد. فصل اول: دوره یونان و روم گفتار اول: پیش سقراطیان 1- طالس 2- آناکسیمندر 3- آناکسیمنس 4- پارمیندس 5- آناکساگوراس 6- فیثاغوریان گفتار دوم: دوره سقراطی 1- سوفسطائیان 2- سقراط 3- افلاطون 4- ارسطو 5- رواقیان 6- اپیکوریان 7- نوافلاطونیان فصل دوم: قرون وسطی گفتار اول: آباء کلیسا گفتار دوم حکمای پس از آباء کلیسا 1- بوئیسیوس 2- آلبرت کبیر 3- توماس آکوئینی فصل سوم: عصر جدید گفتار اول:تجربه گرایان 1- فرانسیس بیکن 2- هابز 3- جان لاک 4- بارکلی 5- دیوید هیوم گفتار دوم: عقل گرایان 1- دکارت 2- اسپینوزا 3- لایب نیتس گفتار سوم: دوره روشنگری 1- روسو 2- کانت گفتار چهارم: ایده آلیست‌ها 1- فیخته 2- شلینگ 3- هگل گفتار پنجم: پسا ایده آلیست‌ها 1- شوپنهاور 2- مارکس 3- نیچه فصل چهارم: دوره معاصر گفتار اول: اگزیستانسیالیست‌ها 1- نیچه (در امدی بر اگزیستانسیالیسم) 2- سارتر 3- هایدگر گفتار دوم: پدیدار شناساسی هوسرل گفتار سوم: فلسفه تحلیل زبان 1- مانری مور 2- ویتگنشتاین 3- راسل گفتار چهارم: پراگماتیسم 1- پیرس 2- جیمز 3- جان دیوئی 4- شیلر