فلسفه سیاسی فارابی وارتباط آن با ولایت فقیه
23 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جامعه المصطفی العالمیه