ماهیت ایمان از دیدگاه اشاعره ، معتزله وامامیه
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : سيد ضمن علي شاه نقوی