معاد ازدیدگاه عقل وقرآن با بررسی شبهات
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : محمدتقي ناصری