خدای رئوف و ناگواریها(با تاکید بر آیات و روایات)
80 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عبدالله انصاری