نقش فلسفه در فهم قرآن
85 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمد هادی اکبری